تابلو کنترل و راه انداز موتور فشار متوسط پمپ آتش نشانی (MV)

 تابلو راه انداز و کنترل فشار متوسط نبراس تیپ NPM/NFPA20/MV-SW طبق الزامات استانداردNFPA20  طراحی شده است و برای راه‌اندازی موتورهای فشار متوسط مربوط به پمپ آتش نشانی به صورت استارت اتوماتیک، دستی و اضطراری کاربرد دارد.

قطعات این تابلو در یک سلول با درجه حفاظت IP:42-55 نصب می شوند. این کنترلر دارای گواهینامه تأیید  از آزمایشگاه اپیل می باشد.

روشهای استارت این نوع تابلو به شرح ذیل می باشد :

الف: روش استارت اتوماتیک

زمانی که سوئیــچ فشار، پایین بودن فشار را از خط دریافت کند یک سیگنال به کنترلر فرستاده شده و سپس الکتروموتور کوپل شده به پمپ، توسط کنتاکتور خلاء به روش D.O.L راه‌اندازی می شود.

ب: روش استارت دستی

اگر الکتروموتور به صورت سیستم اتوماتیک راه اندازی نشد اپراتور می تواند موتور را به وسیله کلید فشاری به صورت دستی راه اندازی نماید.

ج: روش استارت اضطراری

اگر الکتروموتور به صورت سیستم اتوماتیک و دستی راه اندازی نشد اپراتور می تواند توسط سیستم استارت اضطراری مکانیکی  دستی اقدام به راه اندازی الکتروموتور نماید.

    سیگنال های کنترل

الف: چراغ سیگنال Power on

این چراغ سیگنال زمانی روشن خواهد شد که جریان برق وصل و مدار قدرت، سالم باشد.

ب: چراغ سیگنال Power failed

این چراغ سیگنال زمانی روشن خواهد شد که جریان برق قطع شده یا مدار قدرت دارای اشکال باشد.

ج: چراغ سیگنال Pressure low

این چراغ سیگنال زمانی روشن خواهد شد که فشار خط پایین باشد.

د: چراغ سیگنال Pump running

این چراغ سیگنال زمانی روشن خواهد شد که الکتروموتور راه اندازی شود.

    کنتاکت های Remote signal

این کنتاکت های خشک برای ارسال سیگنال های ریموت به DCS به کار برده می شوند.

این سیگنال ها به شرح ذیل هستند:

الف: برق رسانی

ب: قطع  برق رسانی

ج: اختلال در برق رسانی

د: افت فشار

ه: پمپ در حال کارکرد

و: اضافه بار بر روی موتور