تابلو کنترل و راه انداز موتور فشار ضعیف (LV)

تابلو راه انداز و کنترل فشار ضعیف نبراس تیپ NPM/NFPA20-SD طبق الزامات استانداردNFPA20  طراحی شده است و برای راه اندازی موتورهای فشار ضعیف مربوط به پمپ آتش‌نشانی به صورت استارت اتوماتیک، دستی و اضطراری کاربرد دارد.

قطعات این تابلو در یک سلول با درجه حفاظت IP:42-55 نصب می شوند. این کنترلر دارای گواهینامه تأیید از آزمایشگاه اپیل می‌باشد.

روشهای استارت این نوع تابلو به شرح ذیل است:

الف: روش استارت اتوماتیک

زمانی که سوئیچ فشار، پایین بودن فشار را از خط دریافت کند یک سیگنال به کنترلر فرستاده شده و بنابراین الکتروموتور کوپل شده به پمپ توسط سیستم ستاره مثلث راه اندازی می‌شود.

ب: روش استارت دستی

اگر الکتروموتور به صورت سیستم اتوماتیک راه اندازی نشد اپراتور می تواند موتور را به وسیله کلید فشاری به صورت دستی راه اندازی نماید.

ج: روش استارت اضطراری

اگر الکتروموتور به صورت سیستم اتوماتیک و دستی راه اندازی نشد اپراتور می تواند توسط سیستم استارت اضطراری مکانیکی دستی اقدام به راه اندازی الکترو موتور نماید.

    سیگنال های کنترل

الف: چراغ سیگنال Control circuit healthy

با وصل شدن جریان برق و در صورت سالم بودن مدار کنترل، این چراغ سیگنال روشن می‌شود.

ب: چراغ سیگنال Main healthy

این چراغ سیگنال زمانی روشن میشود که مدار قدرت سالم باشد.

ج: چراغ سیگنال Pressure low

این چراغ سیگنال زمانی روشن می شود که فشار خط ، پایین باشد.

د: چراغ سیگنال Emergency manual start on

این چراغ سیگنال زمانی روشن می شود که مدار کنترل از کار افتاده و سیستم استارت دستی اضطراری به کار برده شده باشد.

    کنتاکت های Remote signal

این کنتاکت های خشک برای ارسال سیگنال های ریموت به DCS به کار برده می‌شوند.

این سیگنال ها به شرح ذیل می باشند:

الف: افت فشار

ب: پمپ در حال کارکرد

ج: قطع برق رسانی

د: اختلال در برق رسانی

ه: روشن کردن دستی بصورت اضطراری