تابلو کنترل دیزل

تـابلو کنترل دیـزل

تابلوی کنترل دیزل تایپ NPM/NFPA20 –D8 طبق الزامات استاندارد NFPA20 برای استارت اتوماتیک و دستی دیزل پمپ های آتش نشانی طراحی شده است و قطعات تابلو در یک سلول با درجه حفاظت IP55 نصب می شوند.

 روش استارت کردن اتوماتیک

زمانی که سنسور فشار، پائین بودن فشار خط را دریافت کند یک سیگنال به PLC فرستاده و بنابراین موتور استارت خواهد شد به شرط آنکه کلید اتوماتیک – دستی در حالت اتوماتیک باشد و سیگنال Running فرستاده نشده باشد.

سیکل استارت اتوماتیک به شرح ذیل می باشد:

–   استارت دیزل برای ۱۵ ثانیه توسط باتری (A) فعال خواهد شد.

–   در صورتیکه دیزل تا مدت ۱۵ ثانیه روشن نشود ، موتور استارت هیچ ولتاژی دریافت نکرده و متوقف می شود.

–   بعد از ۱۵ ثانیه موتور استارت از باتری (B) ولتاژ دریافت کرده و برای ۱۵ ثانیه موتور استارت دیزل فعال می شود.

–   در صورت روشن نشدن موتور، سیکل فوق برای ۶ مرتبه تکرار خواهد شد.

 روش استارت کردن دستی

در صورتیکه کلید دستی-اتوماتیک در حالت دستی قرار داده شود ، استارت کردن دستی موتور به وسیله کلیدهای فشاری استارت دستی A یا B امکان پذیر خواهد بود.

 سیگنال های کنترل

هرگاه یکی از باتری ها قطع شود یا ولتاژ آن افت کند، چراغ اخطار خطای باتری A یا B روشن خواهد شد و این چراغ سیگنال ، آژیر و پیغام روی صفحه نمایشگر را به همراه خواهد داشت.

 چراغ سیگنال خطا در روشن شدن موتور

زمانی که سیکل ۶ بار استارت موتور متوقف شده  و دیزل کماکان  روشن نشود، این چراغ سیگنال روشن شده و آژیر و پیغام روی صفحه نمایشگر را به همراه خواهد داشت.

چراغ سیگنال سرعت بیش از حد موتور

 در صورتیکه دور موتور از حد تعریف شده در استاندارد NFPA20 بالاتر رود (۲۰ درصد بالاتر از دور نامی) Speed Switch یا ECU موتور یک سیگنال به P.L.C تابلوی کنترل فرستاده و موتور خاموش می شود و این چراغ سیگنال روشن شده که آژیر و پیغام روی صفحه نمایشگر را به همراه دارد.

 چراغ سیگنال پایین بودن فشار روغن موتور

زمانیکه فشار روغن موتور از حد مجاز پایین تر باشد(در زمان روشن بودن موتور) این چراغ سیگنال روشن شده و آژیر و پیغام روی صفحه نمایشگر را به همراه خواهد داشت.

چراغ سیگنال بالا بودن دمای آب موتور

زمانیکه دمای آب موتور از حد مجاز بالاتر باشد (در زمان روشن بودن موتور) این چراغ سیگنال روشن شده و آژیر و پیغام روی صفحه نمایشگر را به همراه خواهد داشت.

 چراغ سیگنال کنترل پایین بودن سطح سوخت

زمانیکه سطح سوخت در تانکر از حد مجاز پایین تر باشد این چراغ سیگنال روشن شده و آژیر و پیغام روی صفحه نمایشگر را به همراه خواهد داشت.

سیگنال های ریموت

این کنتاکت های خشک برای ارسال سیگنال های ریموت به اتاق کنترل، به کار رفته است. سیگنال های به کار رفته در تابلوی کنترل به شرح زیر می باشند:

–     خطا در باتری ها یا باتری شارژرها

–    خطا در استارت شدن موتور

–     سرعت بیش از حد موتور

–    پایین بودن فشار روغن موتور

–     بالا بودن دمای آب موتور

–     پایین بودن سطح سوخت در تانکر سوخت

تمام سیگنال ها در اتاق کنترل به عنوان یک خطای کلی نشان داده خواهند شد.